การสอนเปียโน

การสอนเปียโน ที่ Maytas Music Studio

เรียนเปียโน กับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต -การสอนเปียโนจะออกแบบไปตามข้อตกลงที่ได้จากการสัมภาษณ์ในผู้เรียนแต่ละบุคคล (Tailor-Made) โดยนักเรียนแต่ละคน จะได้รับความรู้โดยวิธีการที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก จุดประสงค์ของการเรียน อายุ และวุฒิภาวะ ของนักเรียนเป็นหลัก การเรียนเปียโนจะมีความยืดหยุ่นไปตามวุฒิภาวะ และ ทักษะของนักเรียนเอง ทั้งนี้นักเรียนสามารถทดลองเรียน 1 ชั่วโมงแรกได้ฟรี เพื่อที่จะได้วางแผนการเรียนเปียโน และออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นรายบุคคล ซึ่งการออกแบบหลักสูตรเปียโนเป็นรายบุคคลนั้น มีผลดีดังนี้

  • นักเรียนแต่ละคนมีทักษะและพัฒนาการที่แตกต่างกันไป การที่กำหนดให้นักเรียน เรียนเปียโนตามหลักสูตรทั่วไปนั้น บางครั้งหลักสูตรนั้นๆ อาจจะไม่เหมาะกับนักเรียนทั้งหมดเสมอไป ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรเพื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล จะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเล่นเปียโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นฐานเปียโนที่แน่น
  • การออกแบบหลักสูตรเปียโนให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนเปียโนของนักเรียนเอง ซึ่งนักเรียนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนเปียโน
  • นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
  • หลักสูตรเรียนเปียโนที่ Maytas Music Studio เป็นหลักสูตรที่อาจารย์เมธัส ได้ออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรเลงเปียโนได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

การเรียนเปียโนที่ดีนั้น จะต้องมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และถ้าเป็นไปได้ ควรต้องซ้อมทุกวัน ดังนั้น สิ่งหลัก ๆ ที่ อ.เมธัส ธรรมลงกรต ได้กำหนดไว้และเป็นจุดเด่นของการเรียนเปียโนกับอ.เมธัส ธรรมลงกรต คือ ข้อกำหนดการส่งการบ้าน โดยต้องส่งให้อาจารย์ตรวจเช็คทุกวัน ตามที่ระบุในระเบียบการเรียนเปียโน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน สามารถที่จะพัฒนา หรือแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที โดยไม่ต้องมารอถามข้อสงสัยหรือรอแก้ในอาทิตย์ถัดไป รวมทั้งยังสามารถสอบถามข้อสงสัยผ่านทาง Social Media ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย