อ.เมธัส ธรรมลงกรต

อ.เมธัส ธรรมลงกรต

.เมธัส ธรรมลงกรต สำเร็จการศึกษา เอกการแสดงเปียโน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัลเรียนดี และนอกจากนี้ยังสอบได้ Top ประเทศสายดนตรีทั้งคะแนนรวมและทฤษฎีดนตรีตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

อ.เมธัส เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้จัดการรุ่นก่อตั้งวงขับประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) เป็นรักษาการณ์ผู้จัดการสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และเคยเป็นอาจารย์รุ่นก่อตั้งวงขับร้องประสานเสียงประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเคยเป็นผู้พลิกฟื้นวงขับร้องประสานเสียงคาทอลิกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ อาทิ โครงการของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All Foundation) และเป็นนักเปียโนรับเชิญในงานต่าง ๆ   และเป็น Music Director ของงานแสดงต่าง ๆ ในระดับประเทศ ปัจจุบัน เป็นครูสอนเปียโน และนักเปียโนประจำวงขับร้องประสานเสียงอาสนวิหารอัสสัมชัญ และนักเปียโนประจำวง Bangrak