ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ Maytas Piano Competiiton 2019

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019

อ.เมธัส ธรรมลงกรต ประกาศ

ในการแข่งขัน Maytas Piano Competition ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาเด็กไทยเตรียมความพร้อมสู่เวทีโลก และสร้างนักเปียโนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถสู่สังคม

การแข่งขันเปียโนน้ันไม่ได้มุ่งหวังเพียงค้นหาผู้ชนะ แต่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเปียโนนั้นมีการตื่นตัวและขยันฝึกซ้อมอย่างมีวินัย เป็นการพัฒนาวงการการศึกษาดนตรีท่ีมุ่งหวังให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนรู้คุณค่าของตนเอง ห่างไกลยาเสพติด และตั้งเป้าในการพัฒนาตนเองโดยใช้วินัยที่ได้จากการซ้อมเปียโน มาเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาตนเองด้านอื่นๆ ต่อไป

นอกจากน้ัน การแข่งขันคร้ังน้ี ทางผู้จัดต้องการให้ผู้เล่นเปียโนได้เรียนรู้และภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยการนําบทเพลงของคีตกวีชาวไทยมาใช้ในการแข่งขัน สร้างโอกาสให้นักประพันธ์เพลงชาวไทยได้มีเวทีแสดงผลงาน และไม่ถูกปล่อยไว้ให้หลับไหลอยู่บนแผ่นกระดาษ ดังนั้นในการแข่งขันนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้ รู้จักผลงานดนตรีของคีตกวีชาวไทย และได้มีโอกาสบรรเลงบทเพลงของคนไทย

การแข่งขันนี้นอกจากจะอนุรักษ์ผลงานดนตรีของชาวไทยแล้ว ยังมอง ถึงเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ ที่เด็กที่ต้องการทํางานสายดนตรี ต้องเรียนรู้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ดังจะเห็นได้ว่าการแข่งขันรอบแรกนั้น เปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถที่จะบันทึกบทเพลงของตนเองและนํามาส่งในระบบของ Facebook ได้

นอกจากนี้การบันทีกบทเพลงของตนเองนั้นเป็นการทำใหผู้เข้าแข่งขันได้สำรวจตนเองให้ดี และพยายามให้ดีที่สุด ก่อนที่จะมีการปล่อยผลงานของตนเองมาสู่การแข่งขันอีกด้วย ทําให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความแม่นยํา เฉียบคม มากยิ่งขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีวินัยและความละเอียดรอบคอบมากขึ้น

Maytas Piano Competition 2019

การแข่งขันเปียโน Maytas Piano Competition 2019 รอบชิงชนะเลิศ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ คือ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 คนสุดท้าย โดยตัดสินในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019 ครั้งนี้ Maytas Music Studio ได้เชิญ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แพทย์ต้นแบบจากแพทยสภา ในด้านศิลปะและดนตรี ให้โอวาทในการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ต Piano Festival โดยได้เชิญผู้เข้าแข่งขันที่ได้ที่นั่งสำรอง ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2016 และคณะกรรมการ ร่วมแสดงคอนเสิร์ตนี้ด้วย

การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศนี้ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

 • อ.เมธัส ธรรมลงกรต
 • ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล
 • อ.วิสุทธา ไอศวรรยานุภาพ (กรรมการกิตติมศักดิ์)
 • นพ.สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

รางวัลในการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019 มีทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ Maytas Award และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล ดรุณดุริยางค์ Award ได้รับเปียโน Casio CT-X5000 มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Love Calendar Award ได้รับโน้ตเปียโนหายากจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี พร้อมด้วยใบประกาศนียบัตร

ผู้ชนะการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019

 • ญาณัจฉรา เจรจา
 • ญาณัจฉรา เจรจา โล่รางวัล Maytas Award
 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท

ญาณัจฉรา เจรจา

Yanatchara Jeraja

คุณครู: อ.ปิยะนุช เพียรรัตน์พิมล

บทเพลง: March และ จ่ามงกุฎ

ธัญญา ภัทรพนาสกุล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ธัญญา ภัทรพนาสกุล

Thanya Pattarapanasakul

คุณครู: ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล

บทเพลง: January และ ราตรีประดับดาว

อัญมณี ภคพรวิวรรธน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท

อัญมณี ภคพรวิวรรธน์

Anyamanee Phakaponwiwat

คุณครู: อ.พรรษชล หงส์จินดาพงษ์

บทเพลง: November และ ภูกระดึง

ธรณ์ณพัชร อัศวธนบูรณ์
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา 1,000 บาท

ธรณ์ณพัชร อัศวธนบูรณ์

Thornnapat Asavathanaboon

คุณครู: อ.เมธัส ธรรมลงกรต

บทเพลง: April และ ลอดช่อง

รมิดา มนทิวาลัย
 • รางวัล ดรุณดุริยางค์ Award

รมิดา มนทิวาลัย

Ramida Montivalai

คุณครู: อ.เมธัส ธรรมลงกรต

บทเพลง: April และ ภูสอยดาว

ปูริดา ศีตะปันย์
 • รางวัล Love Calendar Award

ปูริดา ศีตะปันย์

Purida Seetapan

คุณครู: อ.ปิยนุช เพียรรัตน์พิมล

บทเพลง: February และ ลอดช่อง

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย

รายชื่อ บทเพลง
อรจิรา นรนาถตระกูล October, ลอดช่อง
ปริณดา ศีตะปันย์ April, จ่ามงกุฎ
ปวันรัตน์ เภตรานนท์October, น้ำตกเอราวัณ
พรพริษฐ์ ปฏิภาณปรีชาวุฒิAugust, ราตรีประดับดาว

รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดง Piano Festival

รายชื่อ บทเพลง
ภานุพงศ์ ยืนยงนาวิน July, เขมรชมดง
ปัณฑา อนันตอาจ August, ราตรีประดับดาว
สหทรรศน์ วิสุทธิ์เมธานุกูลMay, ทองหยอด ทองหยิบ
จิรชยา คงเจริญ (ผู้ชนะการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2016)
Image
Image

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ที่มองเห็นศักยภาพของเด็กๆ ที่ต้องพัฒนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการแข่งขันเช่นนี้เรื่อยไป จนกลายเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ทุกคนต้องติดตาม

และขอขอบคุณ:

ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019 ครั้งนี้

คณะกรรมการ และทีมงานผู้จัดการแข่งขัน Maytas Piano Competition 2019 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ผู้ที่ได้รางวัลทุกท่านด้วยครับ