Placeholder

เรียนเปียโนสำหรับเด็ก


สำหรับผู้ปกครองที่กำลังจะส่งลูกเรียนเปียโน การเรียนเปียโนสำหรับเด็กนั้น มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีกเป็นหลัก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และซึมซับสุนทรียภาพทางดนตรีตั้งแต่ยังเด็กเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาทักษะทางด้านนี้ต่อไป โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ เรียนเปียโนเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3-5 ขวบ และเรียนเปียโนเด็กโต อายุตั้งแต่ 6-10 ขวบ

รายละเอียดหลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก

เรียนเปียโนเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) -การเรียนเปียโนสำหรับเด็กในวัยนี้ เราจะเน้นให้เด็กได้ฝึกสมองทั้ง 2 ซีก โดยการให้เด็กนั้น ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ ที่ต้องการ โดยบทเพลงที่เด็กจะเล่นได้นั้น จะเป็นบทเพลงที่ยังไม่ยากนัก จุดประสงค์ของการเรียนการสอนเปียโนของเด็กในวัยนี้ เราจะเน้นให้เด็กได้หัดอ่านโน้ต และนับจังหวะแบบง่าย ๆ โดยให้สนุกไปกับดนตรี เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรี ระยะเวลาในการเรียนต่อครั้ง คือ 30 นาที

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในคอร์สนี้:

  • ความสามารถในการอ่านโน้ต และการนับจังหวะเบื้องต้น
  • ทักษะในการควบคุมมือทั้ง 2 ข้าง
  • บทเพลงง่าย ๆ ที่เด็กชื่นชอบ
  • ปลุกฝังความรักในดนตรี
  • การดูแลจากครูและผู้ปกครองที่ใกล้ชิด

เรียนเปียโนเด็กโต (อายุ 6-10 ปี) -การเรียนเปียโนเด็กโต เราเน้นสร้างให้เด็กมีวินัย โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกซ้อม และรับผิดชอบในการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการบ้านเชิงปฏิบัติ หรือการบ้านเชิงการเขียน โดยในทางดนตรีนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องการอ่านโน้ต การนับจังหวะ และการฟัง รวมถึงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับต้น ระยะเวลาในการเรียนต่อครั้งคือ 1 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม:

  • สมุดจดการบ้าน
  • เปียโน หรือ เปียโนไฟฟ้าขนาดเล็ก
  • มือถือที่บันทึกภาพได้ หรือกล้องบันทึกภาพ (ถ้ามี)
  • Facebook ของผู้ปกครอง

นำบุตรหลานของท่านมาทดลองเรียนเปียโนได้แล้ววันนี้ ฟรี!!!

หากท่านกำลังหาที่เรียนเปียโนให้ลูกอยู่ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะให้เรียนที่ไหนดี ท่านสามารถนำลูกมาทดลองเรียนกับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต ได้ฟรี 1 ชม.แรก พร้อมทั้งขอคำปรึกษาเบื้องต้นในการเตรียมพร้อมของเด็ก